Privacyclausule

Het Belgische Rode Kruis, Instelling van openbaar nut, Motstraat 40, 2400 Mechelen, dpo@rodekruis.be, verwerkt uw persoonsgegevens als kandidaat-stamceldonor in het kader van het Marrow Donor Program Belgium-Registry (MDPB-R).

Uw persoonsgegevens als kandidaat-stamceldonor worden verwerkt teneinde u in contact te stellen met het donorcentrum van uw keuze waar u zich als kandidaat-stamceldonor kan aanmelden.  De verwerking gebeurt op basis van uw toestemming en/of een wet.

Het Belgische Rode Kruis brengt u in contact met een donorcentrum in naam en voor rekening van het donorcentrum dat u kiest.  Het Belgische Rode Kruis is derhalve verwerker van het donorcentrum dat u kiest en dat optreedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Een volledige lijst met donorcentra kan u hier vinden.

Uw persoonsgegevens zullen  gedurende maximum 30 jaar bewaard worden.

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan donorcentra, onderaannemers ((sub)verwerkers).  Tevens kunnen deze aan publieke overheden worden doorgegeven wanneer dit wettelijk verplicht is.

In de mate en volgens de voorwaarden bepaald door de wet, heeft u het recht op inzage, verbetering of wissing van uw persoonsgegevens, en kan u beroep doen op het recht op de beperking en gegevensoverdraagbaarheid van persoonsgegevens. Hiervoor kan u het donorcentrum van uw keuze contacteren via de contactgegevens die u hier kan vinden.

U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, tel 0032 2 274 48 00.